Welkom bij Frontin PAUW BV


In 2001 lanceerden we ons Product Algemene Uitkering op het Web, kortweg PAUW. Deze internet-toepassing ondersteunt het proces van het verzamelen, berekenen en analyseren van het Gemeentefonds. Het gemeentefonds is een rijksuitkering met een omvang van ± € 28 miljard aan de 380 Nederlandse gemeenten volgens een ingewikkeld verdeelstelstel. U kunt kennis nemen van een vereenvoudigde weergave van dit verdeelstelsel door te klikken op onderstaande link.


Inmiddels wordt PAUW door 357 Nederlandse gemeenten gebruikt, ofwel een dekkingsgraad van 94%. Gemiddeld 3 keer per jaar verschijnt een circulaire van het ministerie van BZK over de mutaties in het gemeentefonds. Met deze circulaires kunnen de gemeenten de hoogte van het gemeentefonds bepalen, ook in meerjarenperspectief. In de circulaire zijn tevens de achtergronden van afwijkingen ten opzichte van voorgaande circulaires en jaren te vinden.


Bij het snel en efficiënt verwerken van de informatie uit de circulaires speelt PAUW een belangrijke rol. De abonnee koppelt een bestand met eigen basisgegevens (aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen enzovoort) aan de maatstafgewichten (bedrag per eenheid), analyses en uitkeringsfactoren die door de beheerders van PAUW zijn ingebracht. Daarna kan men rekenen (ook in meerjarenperspectief) en analyseren.


PAUW wordt telkens aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Tevens worden jaarlijks nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zie hiervoor tevens de  sub-button klankbordgroepen onder de hoofd-button PAUW.


Frontin PAUW BV is een onderdeel van Frontin Group BV dat als aandeelhouders heeft Inizio Invest BV (CEO: Gert-Jan van Leeuwen) gevestigd te Dordrecht en de managing director Dirk Jans.

Onder de Frontin Group valt tevens Frontin Buig BV , waar sinds oktober 2016 een samenwerking met onderzoeksbureau APE uit Den Haag is ondergebracht voor de exploitatie van een webapplicatie over de zgn. Buig-gelden. Sinds oktober 2018 is onder een aparte BV een nieuwe activiteit gestart, Frontinfo. Dit is een berichtenservice over gemeentefinanciën, met name financiële verhouding tussen overheden. De berichten zijn te benaderen via een website en/of app op de smartphone. De berichten worden dagelijks c.q. wekelijks gebracht. Interactie is mogelijk met de redactie. 


Door te klikken op de link kunt u de factsheet over PAUW downloaden.